Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn tử đạo