Thứ Sáu sau Chúa Nhật V Phục Sinh


Ga 15,12-17

(12) Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.

(13) Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.

(14) Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.

(15) Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

(16) Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.

(17) Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.