Ngày Thứ Lễ Tin Mừng
1
25
Thứ Sáu Thứ Sáu sau Chúa Nhật VII Thường Niên

Hc 6,5-17; Mc 10,1-12.

2
26
Thứ Bảy Thứ Bảy sau Chúa Nhật VII Thường Niên

Hc 17,1-13; Mc 10,13-16.

3
27
Chúa Nhật Chúa Nhật VIII Thường Niên

Thánh vịnh tuần IV. Is 49,14-15; 1 Cr 4,1-5; Mt 6,24-34.

4
28
Thứ Hai Thánh Casimirô

Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.

5
29
Thứ Ba Thứ Ba sau Chúa Nhật VIII Thường Niên

Hc 35,1-15; Mc 10,28-31.

6
1/2
Thứ Tư Thứ Tư Lễ Tro

Thánh vịnh tuần IV. Ge 2,12-18; 2Cr 5,20- 6,2; Mt 6,1-6.16-18.

7
2
Thứ Năm Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo

Is 55,10-11; Mt 6,7-15.

8
3
Thứ Sáu Thứ Sáu sau Lễ Tro

Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.

(Không cử hành lễ Thánh Gioan Thiên Chúa, Tu Sĩ)
9
4
Thứ Bảy Thánh Phanxica Romana, Nữ Tu

Et 4,17n.P-r.aa-bb.gg-hh; Mt 7,7-12.

10
5
Chúa Nhật Chúa Nhật I Mùa Chay

Thánh vịnh tuần I. Đnl 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13.

11
6
Thứ Hai Thứ Hai sau Chúa Nhật I Mùa Chay

Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.

12
7
Thứ Ba Thứ Ba sau Chúa Nhật I Mùa Chay
13
8
Thứ Tư Thứ Tư sau Chúa Nhật I Mùa Chay
14
9
Thứ Năm Thứ Năm sau Chúa Nhật I Mùa Chay
15
10
Thứ Sáu Thứ Sáu sau Chúa Nhật I Mùa Chay

Ez 18,21-28; Mt 5,20-26.

16
11
Thứ Bảy Thứ Bảy sau Chúa Nhật I Mùa Chay

Đnl 25,16-19; Mt 5,43-48.

17
12
Chúa Nhật Chúa Nhật II Mùa Chay

Thánh vịnh tuần II. St 15,5-12.17-18; Pl 3,17-4,1; Lc 9,28b-36.

(Không cử hành lễ Thánh Patriciô, giám mục)
18
13
Thứ Hai Thánh Cyrillô Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh

Mca 7,14-15.18-20; Lc 15,1- 3.11-32.

19
14
Thứ Ba THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA

Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).Thánh vịnh riêng. 2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.1618.22; Mt 1,16.18-21.24a(hay Lc 2,41-51a).

20
15
Thứ Tư Thứ Tư sau Chúa Nhật II Mùa Chay

Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.

21
16
Thứ Năm Thứ Năm sau Chúa Nhật II Mùa Chay

Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

22
17
Thứ Sáu Thứ Sáu sau Chúa Nhật II Mùa Chay
23
18
Thứ Bảy Thánh Turibô Môgrôvêjô, giám mục

Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.

24
19
Chúa Nhật Chúa Nhật III Mùa Chay

Thánh vịnh tuần III. Xh 3,1-8a.13-15; 1Cr 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9.

25
20
Thứ Hai Lễ Truyền Tin

Lễ trọng. Thánh vịnh riêng. Is 7,10-14;8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.

26
21
Thứ Ba Thứ Ba sau Chúa Nhật III Mùa Chay

Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.

27
22
Thứ Tư Thứ Tư sau Chúa Nhật III Mùa Chay

Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

28
23
Thứ Năm Thứ Năm sau Chúa Nhật III Mùa Chay
29
24
Thứ Sáu Thứ Sáu sau Chúa Nhật III Mùa Chay

Os 14,2-10; Mc 12,28b-34.

30
25
Thứ Bảy Thứ Bảy sau Chúa Nhật III Mùa Chay
31
26
Chúa Nhật Chúa Nhật IV Mùa Chay

Thánh vịnh tuần IV. Gs 5,9a.10-12; 2Cr 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32.