Hạnh Các Thánh Tháng 3 Ngày Tháng
Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo Ngày 7 Tháng 3
Thánh Gioan Thiên Chúa, Tu Sĩ Ngày 8 Tháng 3
Thánh Phanxica Romana, Nữ Tu Ngày 9 Tháng 3
Thánh Patriciô, giám mục Ngày 17 Tháng 3
Thánh Cyrillô Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh Ngày 18 Tháng 3
THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA Ngày 19 Tháng 3
Lễ Truyền Tin Ngày 25 Tháng 3