Hạnh Các Thánh Tháng 7 Ngày Tháng
Thánh Tôma, Tông Ðồ Ngày 3 Tháng 7
Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha Ngày 4 Tháng 7
Thánh Antôn Maria Zaccaria, linh mục Ngày 5 Tháng 7
Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo Ngày 6 Tháng 7
Thánh Bênêđictô, viện phụ Ngày 11 Tháng 7
Thánh Henricô Ngày 13 Tháng 7
Thánh Camillô Lellis, linh mục Ngày 14 Tháng 7
Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh Ngày 15 Tháng 7
ĐỨC TRINH NỮ MARIA NÚI CARMÊLÔ Ngày 16 Tháng 7
Thánh Ca-mi-lô Len-Li Ngày 18 Tháng 7
Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh Ngày 21 Tháng 7
Thánh nữ Maria Magđalêna Ngày 22 Tháng 7
Thánh Birgitta, nữ tu Ngày 23 Tháng 7
THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ Ngày 25 Tháng 7
Thánh Joachim và Anna, song thân Đức Maria Ngày 26 Tháng 7
Thánh nữ Martha Ngày 29 Tháng 7
Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh Ngày 30 Tháng 7
Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục Ngày 31 Tháng 7